Son güncelleme tarihi: 25/06/2023

A. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SLC Hukuk tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

B. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Tarafımızca yürütülmekte hukuki hizmet faaliyeti kapsamında, sitemizde bulunan formlar aracılığıyla kişilerin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, hukuki sorununa ilişkin bilgiler, görsel/işitsel veri, işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, lokasyon bilgisi, ve talep/şikâyet yönetimi bilgisine ilişkin veriler işlenmektedir.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

  1. Veri Sahibi’nın ileteceği bilgiler ışığında SLC Hukuk tarafından kendisine randevu verilmesi, talep ettiği hukuki hizmete ilişkin gerekli incelemelerin yapılması,
  2. www.slchukuk.com.tr sitesinin geliştirilmesi ve SLC Hukuk’un müvekkillerinin bilgiye ulaşımının kolaylaştırılması,

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

SLC Hukuk, yukarıda anılan Amaçlar’ın yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Veri Sahibi’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına aktarma hakkına sahiptir. Ayrıca SLC Hukuk, yürüttüğü faaliyet kapsamında, sitemizdeki formları dolduran kişilerin ilgili verilerinin, konunun uzmanlarına aktarımını sağlama hakkına da sahiptir.

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak, sitede doldurulan formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

F. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı info@slchukuk.com.tr adresine yazılı olarak veya mevzuat/Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

G. Açık Rıza Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; www.slchukuk.com.tr web sitesi ve bu sitedeki formlar üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

H. Veri Sorumlusu Bilgisi

Kurum Adı: SLC Hukuk Bürosu
Web Sitesi: www.slchukuk.com.tr
E-Mail: info@slchukuk.com.tr
Adres: Çağlayan Mah. Zengin Sokak 19/10 Kağıthane/İstanbul