Alıcıya Pert Bilgisinin Verilmemesi Gizli Ayıp Kapsamındadır

İkinci al araç satışında; satıcının, alıcıya aracın pert kaydı olduğuna dair bilgi vermemiş olması halinde, satılan aracın gizli ayıp lı sayılması gerektiği yönünde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu bazı kararlar aşağıda yer almaktadır.

Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını vs. inceleme ve mahkemenin kabulünün aksine TRAMER’e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Davacı aracı satın alırken mevcut ayıbı bilmediğine göre, aracı davalı akidinden alırken ayıplı olduğunu bilmeyerek daha yüksek meblağ ödediğinden aradaki farkı akidinden istenebileceği kabul edilmelidir. Davalı taraf, satış öncesinde davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya davacının bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır.

13. HUKUK DAİRESİ 2016/14484 E., 2019/5627 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıya ait ikinci el aracı 03.02.2015 tarihinde noter satış sözleşmesi ile satın aldığını, aracı satın aldıktan sonra aracın pert kaydının olduğunu öğrendiğini, bu haliyle aracın satış bedelinin çok daha düşük olacağını ileri sürerek satış sözleşmesinin iptali ile ödenen bedelin davalıdan tahsiline, olmadığı takdirde aracın gerçek değeri ile satış bedeli arasındaki farkın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava ikinci el araç satışında ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre açılan alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, alıcı aracı almadan gerekli incelemeleri yaparak ya da en azından tramer sorgusu kadar basit bir sorguyu yaparak aracın hasar kayıtlı olduğunu günümüz şartlarında öğrenebilecekken kendi araştırma yapmayarak mağdur duruma düşmesinden kaynaklı davalı tarafı sırf bu yüzden kusurlu görmenin hakkaniyetle bağdaşmayacağı, satım esnasında tarafların karşılıklı araç takası yaptıklarında daha önceden hasar görüp tamir edilmiş aracın bedelini fiyata yansıtarak tarafların serbest iradeleriyle anlaşmaya varmaları gerekeceği aksi durumda tüm satış sözleşmelerinin sonradan bilmiyorum denilerek iptali gündeme geleceği, bu tür durumlarda araçla ilgili tamirin gizlice yapılmış ve alıcı tarafından bunun rutin araştırmalarla bilinemeyecek durumda olması durumunda aldatmanın gündeme geleceği oysa ki, olayımızda alıcının basit araştırmalarla araç üzerindeki tamir işlemlerini öğrenerek gerekli fiyatta anlaşabilecekleri açıkça anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davaya konu araçta 13.08.2011 tarihli pert kaydı olduğu uyuşmazlık konusu değildir.

Davacı taraf, davalıdan 03.02.2011 tarihinde satın aldığı araçta pert kaydı olduğunun sonradan öğrenildiği, bu durumun gizli ayıp niteliğinde olduğu ve davalının ayıptan sorumlu bulunduğu iddiası ile eldeki davayı açmıştır. Davalı, davaya konu araçta pert olma durumundan haberi ve sorumluluğu olmadığını, davacının aracı sanayiye götürerek kontrollerini yaptırdığını, takasa verilen araçla dava konusu aracın bedelleri arasında da fark olduğunu savunmuştur. Toplanan delillerden ve dosya kapsamından davacının aracın ayıplı olduğu hususunu önceden bilmediği, aracın ayıbını öğrenir öğrenmez eldeki davayı açtığı mahkemenin ve tarafların kabulündedir. Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını vs. inceleme ve mahkemenin kabulünün aksine sms atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Davacı aracı satın alırken mevcut ayıbı bilmediğine göre, aracı davalı akidinden alırken ayıplı olduğunu bilmeyerek daha yüksek meblağ ödediğinden aradaki farkı akidinden istenebileceği kabul edilmelidir. Davalı taraf, satış öncesinde davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya davacının bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davacı BK 194 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükümlerine göre davalıdan tazminat istemekte haklıdır. Mahkemece, davacının talep edebileceği tazminat miktarının konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli şekilde araştırılıp tespit edilerek hasıl olacak sonuca uygun şekilde karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:

Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. pert gizli ayıp.


13. HUKUK DAİRESİ 2016/25749 E., 2019/9913 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, sahibinden.com adlı internet alışveriş sitesinde görüp beğendiği ve daha sonra kendisine ait aracın karşı yana devri ve üzerine 23.500,00 TL ödenmesi noktasında tarafların anlaştığı dava konusu 2007 model … A3 marka otomobili 26.02.2015 tarihinde satın almış olduğunu, dava konusu otomobilin sigortasını yaptırmak istediğinde ise vadedilenin aksine otomobilin pert/ağır hasarlı olduğunu öpğrendiğini, davalılara yaptığı başvurulardan ise netice alamadığını ileri sürerek, sözleşmenin feshi ile araç için ödenen bedel ile karşı tarafa verilen otomobilinin iadesine karar verilmesini dilemiştir. Davalılar, dava konusu edilen otomobilin ağır hasar kaydı olduğunu kendilerinin de bilmediklerini, iyiniyetle hareket ettkilerini savunarak davanın reddi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Mahkemece; davanın ispatlanamadığından reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava ikinci el araç satışında ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre açılan alacak istemine ilişkindir. Mahkemece, “..davacının mevcut hali ile aracı inceleyip teslim alması, bununla birlikte davalının ayrıca … taahhüdünde bulunmadığı, satış anında davacının aracı muane ve varsa mevcut ayıplarını tespit ile yükümlü olacağı, aracın pert kayıtlı olmasının davalı tarafından gizlendiği konusunda herhangi bir delilin bulunmadığı, davacı alıcının basit bir araştırma yapmak sureti ile aracın hasarlı olduğuna dair bilgiye kolayca ulaşabileceği bu durumu kayıtlarla tespit edilebileceği, bu hali ile davalı satıcının Türk Borçlar Kaununun 225.maddesinde düzenlenen ağır kusurundan bahsedilmeyeceği davacının aracın pert olduğunu öğrenmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davacının tramer kayıtlarından aracın hasarlı olduğunu öğrenmesinin her zaman mümkün olduğu, bu durumda tüm kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde, davacının, daha önceden aracın kazalı olduğunu ve tamir ettirildikten sonra davacıya satıldığının davacı tarafından bilindiğinin kabulü gerektiği, şu halde davacının davasının kanıtlanmadığından davanın reddine” karar vermek gerektiği vicdanı kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davaya konu araçta pert kaydı olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı taraf, davalıdan 26.02.2015 tarihinde satın aldığı araçta pert kaydı olduğunun sonradan öğrenildiği, bu durumun gizli ayıp niteliğinde olduğu ve davalının ayıptan sorumlu bulunduğu iddiası ile eldeki davayı açmıştır. Davalılar, davaya konu araçta pert olma durumundan haberleri ve sorumlulukları olmadığını savunmuşlardır. Dosyanın incelenmesi neticesinde; ilk derece mahkemesi aksi kanaat gerekçe olarak gösterilmek suretiyle davanın reddi cihetine gidilmiş ise de, davacının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, Tramer kayıtlarını inceleme ve mahkemenin kabulünün aksine Tramer’e sms atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davacı 6098 sayılı TBK 219 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükümlerine göre davalıdan tazminat istemekte haklıdır. Mahkemece, bu husus gözardı edilmek suretiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. pert gizli ayıp.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on pocket
Benzer Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Talebi

0 212 843 85 26

İçindekiler